AVÍS LEGAL

 

Aquest avís regula les condicions d’ús d’aquesta web i l’usuari les accepta sense reserves.

Informació de la pàgina web

Edicions La Veu del País Valencià, S. Coop. V., amb domicili al carrer Pérez Cabello, 1-1r de 46270-Castelló de la Ribera (País Valencià), i amb CIF F-98614076, inscrita al Registre de Cooperatives de la C. Valenciana amb el número CV-2531, és l’editora de la revista Vicultura i de la pàgina web www.vicultura.com.

Condicions d’ús de la web

Mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat vos comprometeu a utilitzar aquesta pàgina web i els servicis oferits de forma lícita, d’acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produïsquen un perjudici en els drets o interessos de tercers o que puga danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels servicis que se’n puguen prestar.

Exclusió de responsabilitat

L’ús d’aquesta pàgina web es realitza sota el propi risc de l’usuari. Per tant, Edicions La Veu del País Valencià, S.Coop.V., no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’entitat pública esmentada; de retards o bloqueigs en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, al sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es puga produir al programari o maquinari dels usuaris.

D’igual manera, Edicions La Veu del País Valencià, S.Coop.V., no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà pels danys i perjudicis causats per l’ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguen derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguen aparéixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers.
L’usuari es compromet a fer servir adequadament els continguts i servicis. En el cas de fòrums i xats, els participants accepten els principis de no-incitació a la violència i de no-discriminació per raó de sexe, edat, religió, origen nacional, discapacitat o orientació sexual i s’han d’abstenir d’insultar o d’emprar un llenguatge ofensiu.

Relacions contractuals

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l’existència d’una relació contractual entre l’usuari i Edicions La Veu del País Valencià, S.Coop.V.

En conseqüència, Edicions La Veu del País Valencià, S.Coop.V., no assumeix cap responsabilitat que puga derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d’actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitades a la web.

Continguts de la web i enllaços

Edicions La Veu del País Valencià, S.Coop.V., es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a la pàgina web, per la qual cosa vos aconsellem que reviseu periòdicament aquesta pàgina per a estar al corrent dels canvis efectuats.

El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o que faciliten l’accés des de la web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l’esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, de manera que s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Edicions La Veu del País Valencià, S.Coop.V., no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n poguera derivar, de la utilització que els usuaris facen de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Aquelles entitats que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, pretenguen establir un enllaç amb aquesta pàgina web hauran de garantir que permeten únicament l’accés a aquesta pàgina o servici, però que no es realitza reproducció dels seus continguts i servicis.

Vicultura.com també ofereix continguts publicitaris. Els anunciants i patrocinadors són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonen i publiquen.

Suspensió temporal de l’accessibilitat de la web

Edicions La Veu del País Valencià, S.Coop.V., es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat de la seua pàgina web per la necessitat eventual d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això puga suposar cap responsabilitat d’Edicions La Veu del País Valencià, S.Coop.V., sobre això.